Recent Submissions

  • Photo 2 

    Unknown (2015-03-10)
    Photo of protest meeting at a stadium; Gloria Ramirez, Josefina Ramirez, Maria Rosa Ramirez; taken in the 1960's at California.
  • Photo 1 

    Unknown (2015-03-10)
    Photo of protest march for Cesar Chavez; taken in the 1960's at California.